UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT.

Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat

A http://uf.nyme.hu weboldalt Universitas Fidelissima Kft. (a továbbiakban üzemeltető) működteti. A http://uf.nyme.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A http://uf.nyme.hu weboldalának használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a uf.nyme.hu weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi, és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

1. Az uf.nyme.hu weboldal felhasználásának feltételei

1.1. Az uf.nyme.hu oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az uf.nyme.hu weboldalán feltüntetett, felhasznált és a uf.nyme.hu weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az üzemeltetőt illeti.

1.2. Az uf.nyme.hu weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a uf.nyme.hu weboldal felhasználója – az on-line hozzáférésen túl –kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

1.3. Az uf.nyme.hu weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként az uf.nyme.hu weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a uf.nyme.hu weboldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg az uf.nyme.hu weboldal valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül az uf.nyme.hu weboldalra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi az uf.nyme.hu nyitóoldalára (http://uf.nyme.hu), mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a “forrás: http://uf.nyme.hu” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

I.4. Jelen felhasználási feltételek vonatkoznak a weboldallal összekötött közösségi oldalak web2 termékeire is, ezen felül az érintett közösségi oldal adatvédelmi szabályzata is. Jelenleg a Facebook (http://www.facebook.com) közösségi oldal alkalmazása található meg az http://uf.nyme.hu oldalon, ezért azon termékek alkalmazásával kapcsolatban a Facebook Adatfelhasználási szabályzata (https://www.facebook.com/about/privacy) a mérvadó.

2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1. A http://uf.nyme.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a http://uf.nyme.hu weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a http://uf.nyme.hu weboldal tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy zavartalan működéséért.

2.2. Az üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért (ideértve a http://uf.nyme.hu weboldalon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott hibákért). Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A http://uf.nyme.hu weboldal felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot, és az eljáró szervekkel együttműködik.

4. Adatvédelmi szabályok

4.1. A http://uf.nyme.hu weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülhetnek. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a http://uf.nyme.hu weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek. A statisztikák elkészítésére az oldal Google Analitycs-t használ, amely a Delaware-i Google, Inc. cégnek (bejegyezett irodája: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA webes szolgáltatása. Google Analytics cookie-kat használ – amelyek az Ön számítógépére telepített szövegfájlok –, hogy ennek segítségével lehessen ellenőrizni a honlap használatát. Az adat-, ill. információfeldolgozást Ön visszautasíthatja, ha a böngészőjében a cookie-kat letiltja. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához.

4.2. A http://uf.nyme.hu weboldal megtekintésével a felhasználó és az üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a http://uf.nyme.hu weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az üzemeltető a felhasználó által a http://uf.nyme.hu weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.